Brilliant hygienic solutions for food & care

Voorwaarden

Algemene bepalingen
Alle handelsbetrekkingen tussen de koper en verkoper vinden plaats onder de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij een andersluidende geschreven rechtsgeldige overeenkomst bestaat. Onderhavige algemene voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de koper, zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene verkoopsvoorwaarden. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en de inhoud ervan te hebben aanvaard.
 

Prijsbepalingen
De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en de voorwaarden zoals vermeld in de verkoopsovereenkomst. De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Zo de koper een consument is, heeft hij in geval van een prijsverhoging het recht, vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen en dit per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na mededeling van de prijsstijging. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn vervoer-, verzekerings-, (de)douanerings- en andere kosten niet inbegrepen in de verkoopsprijs.
 

Bestellingen
Elke wijziging of annulatie van de bestelling is afhankelijk van het geschreven akkoord van de verkoper. Wanneer de koper enerzijds een bestelling annuleert of zijn verplichtingen niet nakomt behoudt de verkoper zich het recht om enerzijds de uitvoering te vorderen, of anderzijds de overeenkomst te ontbinden mits betaling van een schadevergoeding gelijk aan 30% van de waarde van de niet afgenomen goederen, ongeacht de meerdere bewezen schade door de verkoper ingevolge van de verbreking van de overeenkomst door de koper.
Elke ondertekenaar van een bestel-, afhaling-, herstel- of plaatsingsbon verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
 

Leverings- en verzendvoorwaarden
De vermelde leveringsdata worden door de koper aanvaard als zijnde opgegeven bij benadering. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, geeft vertraging in de levering geen recht op niet-betaling van de factuur, schadevergoeding noch op ontbinding/verbreking van de overeenkomst lastens de verkoper.
Indien het contract bepaalt dat de koper de goederen zal afhalen, dient deze de overeengekomen termijnen te eerbiedigen, anders behoudt de verkoper zich het recht om de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de koper te verplichten de levering te aanvaarden, zonder uitsluiting van het recht op schadevergoeding in elk van deze gevallen.
 Alle goederen worden afgeleverd in behoorlijke staat. Bij inontvangstname dient de koper of zijn gevolmachtigde dit te controleren zodat de inontvangstname geldt als onherroepelijke aanvaarding en zichtbare gebreken dekkend. Het gebruik of doorverkoop van de goederen geldt steeds als definitieve aanvaarding. Zo de koper een consument is, dient deze de zichtbare gebreken binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven te melden aan de verkoper, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.
De goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper, zelfs wanneer de transportkosten ten laste van de verkoper zijn.
 De verkoper exonereert zich uitdrukkelijk voor iedere aansprakelijkheid voor verborgen gebreken ex artikel 1643 oud BW
 

Betalingen
Alle facturen zijn middels overschrijving op het rek n° vermeld op de factuur betaalbaar op de zetel van de vennootschap, uiterlijk op de vervaldatum vermeld onderaan de factuur.
Elke betaling welke niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor vastgestelde termijn doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest lopen van 1,5% per maand en dit vanaf de factuurdatum. Daarenboven zal er een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van de factuurprijs met een minimum van 125,00 EUR indien de facturen onbetaald blijven na schriftelijke aanmaning.
Bij niet-betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle facturen ineens opeisbaar en behoudt de verkoper zich het recht voor om alle verdere bestellingen en leveringen op te schorten zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Bij niet-betaling binnen de 5 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, kan de verkoper tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving. Dit onverminderd het recht om terugbetaling van gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.
 

Eigendomsvoorbehoud - pandrecht - retentierecht
De door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de klant niet aan zijn integrale betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens voor de levering van de goederen.
 De klant verleent ten gunste van de verkoper een pand op alle huidige en toekomstige lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen behorend tot zijn onderneming, inclusief de door de verkoper geleverde of te leveren goederen, ongeacht de aard van de huidige of latere activiteiten, ongeacht de plaats waar deze activiteiten nu of later worden uitgeoefend, en ongeacht, voor lichamelijke goederen, of deze zich bevinden bij de pandgever of bij derden, waaronder de verkoper. Dit pand waarborgt de terugbetaling aan de verkoper, onder welke titel ook, van alle bedragen verschuldigd ingevolge levering van goederen of diensten aan de klant. Het pand is van onbepaalde duur, en kan enkel worden beëindigd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging heeft uitsluitend uitwerking voor de toekomst en zal tot gevolg hebben dat het hierbij gevestigd pand enkel nog zal strekken tot zekerheid van gewaarborgde schuldvorderingen die bestaan bij het verstrijken van de opzegtermijn, ook als die pas later opeisbaar worden. Bij registratie van het pand in het pandregister heeft de verkoper het recht om de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire administratiekost van 40,- EUR aan de klant aan te rekenen. Bij wanprestatie van de klant is de pandhouder gerechtigd om het pand te verzilveren. Hij kiest hierbij vrij de wijze van tegeldemaking.
 De verkoper is gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op goederen van de klant tot aan betaling van zijn facturen, ook al ontvangt hij die goederen in uitvoering van andere opdrachten.
 

Overmacht
In geval van overmacht heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot; onderbreking van de bevoorrading van grondstoffen, staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.
 

Geschillen
Klachten met betrekking tot geleverde goederen en/of facturen worden enkel ontvankelijk verklaard wanneer deze per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur worden gemeld aan de verkoper.
In geval van geschil of betwisting zijn territoriaal alleen de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd. Zo de koper een consument is, zal tevens de rechtbank van de woonplaats van de consument territoriaal bevoegd zijn.
Alle verkoopovereenkomsten tussen partijen gesloten, alsook alle betwistingen tussen de partijen worden beheerst zowel door het Belgische recht als door het Belgische procesrecht.
Er wordt geen terugzending van goederen aanvaard tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. In geen geval worden goederen teruggenomen die beschadigd, gebruikt, verbruikt of vervallen zijn of die geen volledige verkoopseenheid uitmaken. De terugzending gebeurt steeds op kosten en voor risico van de klant.
 

Garanties
De aansprakelijkheid van de verkoper m.b.t. de geleverde en de gebruikte materialen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De verkoper verstrekt geen extra garanties of voorwaarden die de fabrikantgaranties overstijgen. Enkel wanneer de fabrikantgaranties van toepassing zijn zal de verkoper het toestel herstellen of vervangen in samenspraak met de fabrikant. In geen geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper verder reiken dan de gefactureerde waarde (exclusief BTW).
 

Bescherming van de gegevens
De verkoper draagt geen persoonlijke gegevens van de koper over aan derden en behandelt deze strikt conform met de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot de vertrouwelijkheid.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Cleanline bv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten